Khóa đào tạo HACCP và ISO 22002 – Chương trình tiên quyết về An toàn thực phẩm cho các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

 Khóa đào tạo HACCP và ISO 22002 – Chương trình tiên quyết về An toàn thực phẩm cho các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

Khóa đào tạo HACCP và ISO 22002 – Chương trình tiên quyết An toàn thực phẩm được Ủy ban Quốc tế CODEX và tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành đưa ra các yêu cầu và điều kiện tiên quyết đối các cơ sở nhà máy chế biến thực phẩm đảm bảo kiểm soát những mối nguy và biện pháp kiểm soát rủi ro xuyên suốt trong chuỗi thực phẩm của tổ chức nhằm đảm bảo an toàn cho đến tận lúc tiêu thụ sản phẩm.
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết lập, thực hiện và duy trì các chương trình tiên quyết (PRP) nhằm hỗ trợ việc kiểm soát những mối nguy về an toàn thực phẩm.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô và mức độ phức tạp, tham gia vào giai đoạn sản xuất trong chuỗi thực phẩm và mong muốn thực hiện PRP theo cách đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 bao gồm các vấn đề sau:
a) xây lắp và bố trí tòa nhà và các tiện ích liên quan;
b) bố trí nhà xưởng, bao gồm không gian làm việc và cơ sở vật chất;
c) các tiện ích không khí, nước, năng lượng và một số tiện ích khác;
d) các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm xử lý rác thải và nước thải;
e) sự phù hợp của thiết bị và khả năng tiếp cận thiết bị để làm sạch, bảo dưỡng và bảo dưỡng phòng ngừa;
f) quản lý nguyên vật liệu mua vào;
g) các biện pháp phòng ngừa nhiễm bẩn chéo;
h) làm sạch và làm vệ sinh;
i) kiểm soát sinh vật gây hại;
j) vệ sinh cá nhân;
Ngoài ra, tiêu chuẩn này bổ sung các khía cạnh khác được coi là có liên quan đến hoạt động sản xuất:
1) làm lại;
2) thủ tục thu hồi sản phẩm;
3) xếp hàng vào kho;
4) thông tin về sản phẩm và nhận thức của người tiêu dùng;
5) phòng vệ thực phẩm, giám sát sinh học và khủng bố sinh học.
CHÚ THÍCH: Các biện pháp ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo do cố ý nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon