Những điều cần biết về tiêu chuẩn ISO 14064-2:2019- Khí nhà kính

Bộ tiêu chuẩn ISO 14064

Bộ tiêu chuẩn ISO 14064 cung cấp sự rõ ràng và nhất quán để định lượng, giám sát, báo cáo và xác nhận hoặc xác minh lượng phát thải và loại bỏ KNK nhằm hỗ trợ phát triển bền vững nền kinh tế.

những điều cần biết về tiêu chuẩn iso 14064-2:2019

Bộ tiêu chuẩn ISO 14064- Khí nhà kính bao gồm các tiêu chuẩn sau:

– ISO 14064-1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức;

– ISO 14064-2: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng, quan trắc và báo cáo về sự giảm thiểu phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ dự án;

– ISO 14064-3: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn đối với thẩm định và kiểm định của các xác nhận khí nhà kính

Tiêu chuẩn ISO 14064-2:2019 là gì?

ISO 14064-2:2019 nêu chi tiết các nguyên tắc và yêu cầu về thiết kế, triển khai, quản ký và báo cáo các kiểm kê KNK thuộc cấp công ty hoặc tổ chức. Tiêu chuẩn ISO 14064-2:2019  bao gồm các yêu cầu để xác định ranh giới phát thải khí nhà kính, định lượng và biện pháp loại bỏ KNK của một doanh nghiệp, tổ chức và xác nhận các hành động hoặc hoạt động cụ thể của doanh nghiệp vào việc cải thiện quản lý KNK.

Tiêu chuẩn ISO 14064-2:2019 còn bao gồm các yêu cầu hướng dấn về các quản lý chất lượng kiểm kê, báo cáo, đánh giá nội bộ và trách nhiệm của tổ chức về các hoạt động kiểm định.

những điều cần biết về tiêu chuẩn iso 14064-2:2019

Tiêu chuẩn ISO 14064-2:2019 nhấn mạnh về các dự án KNK hoặc các hoạt động dựa trên các dự án được thiết kế đặc biết để giảm thiểu phát khải KNK hoặc làm tăng cường loại bỏ KNK. Tiêu chuẩn này bao gồm các nguyên tắc và các yêu cầu để xác định các kịch bản ranh giới của dự án và để quan trắc, định lượng cũng như báo cáo hiệu quả hoạt động của dự án tương quan đến ranh giới kịch bản nền và cung cấp cơ sở dữ liệu cho các dự án KNK được thẩm định và kiểm định.

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 14064-2:2019

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14064-2:2019 đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cụ thể:

– Tăng cường tính toàn vẹn về môi trường của việc định lượng KNK;

– Nâng cao độ tin cậy, tính nhất quán và tính minh bạch của việc định lượng, giám sát, báo cáo, xác minh và xác nhận KNK;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch quản lý KNK;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thực hiện các hành động giảm thiểu thông qua giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng theo dõi hiệu suất và tiến độ trong việc giảm phát thải KNK và / hoặc tăng loại bỏ KNK.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon