GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN FSC-STD-40-004 V3-1 – TIÊU CHUẨN CỐT LÕI CHO CHỨNG NHẬN FSC-CoC

GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN FSC-STD-40-004 V3-1 – TIÊU CHUẨN CỐT LÕI CHO CHỨNG NHẬN FSC-CoC
Mục tiêu của tiêu chuẩn
Mục tiêu của tiêu chuẩn là cung cấp các yêu cầu tối thiểu về quản lý và sản xuất trong một tổ chức để chứng minh rằng các nguyên liệu và sản phẩm từ rừng được mua, dán nhãn và bán theo chứng nhận FSC có nguồn gốc từ các khu rừng được quản lý tốt, các nguồn được kiểm soát, vật liệu được tái sinh, hoặc hỗn hợp của chúng, và mọi tuyên bố liên quan đều hợp pháp, chính xác.
Phạm vi tiêu chuẩn
Đây là tiêu chuẩn cốt lõi cho chứng nhận FSC-CoC quy định các yêu cầu áp dụng cho tất cả các tổ chức được chứng nhận FSC-CoC và các tổ chức đăng ký liên quan đến cung ứng, chế biến, ghi nhãn và bán các sản phẩm từ rừng được FSC chứng nhận.
Lịch sử các phiên bản
Phiên bản 1.0: Vào tháng 9 năm 2004, Hội đồng quản trị FSC đã thông qua phiên bản đầu tiên của “FSC-STD-40-004 V1-0: Tiêu chuẩn FSC-CoC cho các công ty cung cấp và sản xuất các sản phẩm được chứng nhận FSC”.
Phiên bản 2.0: Từ các khuyến nghị khác nhau trong ba cuộc họp của nhóm công tác kỹ thuật được tổ chức từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 2 năm 2007, cũng như các ý kiến đóng góp của các bên liên quan thu được từ các dự thảo công khai khác nhau và trên tài liệu thảo luận của FSC “FSC DIS-01-013:
Đánh giá và sửa đổi của tiêu chuẩn FSC-CoC ”, Hội đồng quản trị FSC đã phê duyệt phiên bản 2.0 tại cuộc họp lần thứ 46 vào tháng 11 năm 2007.
Phiên bản 2.1: Trong lần xem xét tiêu chuẩn nhỏ này đã đưa ra các yêu cầu mới liên quan đến cam kết của người được cấp chứng nhận đối với các giá trị FSC cũng như vấn đề sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Phiên bản tài liệu này được Giám đốc Chính sách FSC phê duyệt vào ngày 01 tháng 10 năm 2011.
Phiên bản 3.0: Phiên bản này đã xem xét 5 kiến nghị từ Đại hội đồng FSC 2011 (Mục 38, 43, 44, 45 và 46), cũng như các nghiên cứu về tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng và các vấn đề khác. Phiên bản 3.0 được Hội đồng quản trị FSC thông qua tại cuộc họp lần thứ 73, tháng 11 năm 2016.
Phiên bản 3.1: Đây là phiên bản mới nhất được Hội đồng quản trị FSC thông qua vào tháng 1 năm 2021.
Cấu trúc của tiêu chuẩn
Phần 1 – Các yêu cầu chung, gồm
* Hệ thống quản lý CoC
Nguồn nguyên liệu
Sử dụng nguyên liệu
• Hồ sơ sản phẩm và nguyên liệu FSC
Bán hàng
• Phù hợp với luật gỗ hợp pháp
* Các yêu cầu lao động chính của FSC
Phần 2 – Kiểm soát khai báo FSC
•Thiết lập nhóm sản phẩm cho kiểm soát khai báo FSC
Hệ thống chuyển đổi
• Hệ thống phần trăm
Hệ thống tín dụng
Phần 3 – Những yêu cầu bổ sung
• Yêu cầu về nhãn FSC
Gia công ngoài
Phần 4 – Tiêu chuẩn tương ứng của chứng nhận độc lập, nhiều địa điểm và nhóm
• Tiêu chuẩn tương ứng của chứng nhận độc lập
• Tiêu chuẩn tương ứng của chứng nhận nhiều địa điểm
• Tiêu chuẩn tương ứng của chứng nhận nhóm
Chứng nhận FSC-CoC áp dụng cho ai?
Chứng nhận CoC bắt buộc đối với tất cả các tổ chức trong chuỗi cung ứng các sản phẩm từ rừng có quyền sở hữu hợp pháp đối với các sản phẩm được chứng nhận và thực hiện ít nhất một trong các hoạt động sau:.
• Bán các sản phẩm được FSC chứng nhận với các công bố FSC trên các tài liệu bán hàng.
Dán nhãn sản phẩm được chứng nhận FSC;
Sản xuất hoặc thay đổi thành phần (ví dụ: trộn hoặc thêm các nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng vào sản phẩm) hoặc tính toàn vẹn vật lý (ví dụ: đóng gói lại, dán nhãn lại) của các sản phẩm được bán với công bố của FSC;
• Quảng bá các sản phẩm được FSC chứng nhận, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon