CHỨNG NHẬN ISO 14046-DẤU CHÂN NƯỚC

CHỨNG NHẬN ISO 14046-DẤU CHÂN NƯỚC

  1. Giới thiệu chứng nhận ISO 14046

Đây là một tiêu chuẩn quốc tế làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn của việc đánh giá và báo cáo dấu chân nước. Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm, quy trình và tổ chức dựa trên đánh giá vòng đời. ISO 14046 sẽ cung cấp những yêu cầu và sự hướng dẫn cho việc tính toán và báo cáo dấu chân nước như một đánh giá riêng rẽ- hoặc là một phần của đánh giá rộng hơn về môi trường.

Dấu chân nước là một cách đánh giá những ảnh hưởng của môi trường liên quan đến nước. Và ISO 14046 đưa ra cho bạn một lựa chọn để đánh giá dấu chân nước như một nghiên cứu riêng rẽ mà ở đó chỉ xem xét những ảnh hưởng liên quan đến nước. Nó cũng cho phép bạn xem xét như một phần của đánh giá tuổi thọ mà ở đó tất cả những ảnh hưởng của môi trường đều được xem xét.

Trong thời kỳ khan hiếm nước và nhu cầu ngày càng tăng, việc sử dụng và quản lý nước là một sự cân nhắc quan trọng và đáng giá cho bất kỳ tổ chức nào. Quản lý tài nguyên nước đòi hỏi phải có sự đánh giá nhất quán dù ở bất cứ đâu hay trên toàn cầu. Tiêu chuẩn dấu chân nước của ISO 14046 là một phương pháp đánh giá phù hợp và đáng tin cậy.

Kiểm tra dấu chân nước là về tác động của nước đối với môi trường tiềm năng. Tiêu chuẩn ISO 14046 cung cấp một nghiên cứu độc lập về dấu chân nước để phản ánh tác động của nước. Cũng cung cấp một sự phản ánh về tác động môi trường của đánh giá vòng đời.

2. Lợi ích của chứng nhận ISO 14046

Đánh giá nước là một trong những cách để xác định rủi ro quản lý trong tương lai,  để có thể có trách nhiệm với môi trường đối với việc sử dụng nước Nâng cao hiệu quả của quá trình và tổ chức sản phẩm , Chia sẻ kiến thức và thực tiễn tốt nhất , Trong các ngành công nghiệp và chính phủ đạt được mong đợi của khách hàng , nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Theo tiêu chuẩn về dấu vết nước ISO 14046, một doanh nghiệp có thể yêu cầu báo cáo dấu chân nước của mình khi họ phân tích tất cả các chỉ số, không chỉ một số chỉ số. Loại chỉ số được phân tích cần được nêu rõ trong báo cáo. Các chỉ số có thể có của dấu chân nước được bao gồm trong tiêu chuẩn này là sự khan hiếm dấu chân nước, tính sẵn có của dấu chân nước, dấu vết phú dưỡng nước (tức là sự kiện tăng trưởng và làm giàu chất dinh dưỡng trong toàn bộ hoặc một phần của hệ sinh thái), dấu chân độc hại sinh thái của nước và dấu vết axit hóa nước.

Tiêu chuẩn ISO 14064 cũng không xác định các yêu cầu đối với phần giao tiếp, nó chỉ quy định các khía cạnh định lượng. Tuy nhiên, nó yêu cầu báo cáo bởi một tổ chức được ủy quyền độc lập và khách quan.

Tóm lại, dấu chân nước giúp hiểu được việc sử dụng nước và cách thức ô nhiễm nước xảy ra và giảm tác động đến các nguồn nước hạn chế. Tác động của sự thay đổi dấu chân nước phụ thuộc vào vị trí và phạm vi sử dụng nước.

3. Phạm vi áp dụng chứng nhận ISO 14046
Tiêu chuẩn này qui định các nguyên tắc, yêu cầu và các hướng dẫn liên quan đến đánh giá dấu vết nước của các sản phẩm, các quá trình và các tổ chức dựa trên cơ sở đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA).
Tiêu chuẩn này cung cấp các nguyên tắc, yêu cầu và các hướng dẫn để thực hiện và báo cáo việc đánh giá dấu vết nước như một đánh giá độc lập, hoặc như một phần của cuộc đánh giá môi trường toàn diện hơn.
Chỉ các phát thải vào không khí và phát thải vào đất có tác động đến chất lượng nước mới được đưa vào trong đánh giá này, và không bao gồm tất cả các phát thải vào không khí và vào đất.
Kết quả đánh giá dấu vết nước là một giá trị đơn lẻ hoặc một hồ sơ của các kết quả chỉ số tác động.
Trong khi báo cáo là nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn này, thì việc trao đổi thông tin về các kết quả dấu vết nước, ví dụ trong cách trình bày của các nhãn hoặc các công bố, không thuộc phạm vi nội dung của tiêu chuẩn này.
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon