Chứng nhận môi trường Trung Quốc

A. Chứng nhận môi trường Trung Quốc là gì?

Chứng nhận môi trường Trung Quốc (Chứng nhận ISO 14001:2015) – thường được gọi là 10 vòng chứng nhận, chỉ ra rằng sản phẩm không chỉ là tiêu chuẩn về chất lượng, mà còn trong việc sản xuất, sử dụng và quá trình xử lý để đáp ứng yêu cầu cụ thể về môi trường, so với các sản phẩm tương tự, có độc tính thấp và ít gây hại, bảo tồn tài nguyên và các môi trường lợi thế.

I. Tính năng chứng nhận:

1, Cởi mở và minh bạch: chủ yếu là sự sẵn có của thông tin liên quan đến chương trình ghi nhãn môi trường. Tất cả các giai đoạn xây dựng và thực hiện chương trình ghi nhãn môi trường loại I phải minh bạch và tất cả các sản phẩm đáp ứng các hướng dẫn về môi trường sản phẩm và các yêu cầu khác của chương trình đối với một loại sản phẩm cụ thể phải đủ tiêu chuẩn để được cấp giấy phép và sử dụng ghi nhãn môi trường.

CHỨNG NHẬN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

2, Chứng nhận của bên thứ ba: Các tổ chức chứng nhận bên thứ ba độc lập để thực hiện đúng tiêu chuẩn quốc tế ISO14024, theo nguyên tắc ” công chính, công khai và công bằng ” trên đánh giá nghiêm ngặt. Bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn và tiến hành đánh giá thông qua các bên thứ ba độc lập, người tiêu dùng có thể tin tưởng rằng các sản phẩm / dịch vụ của nhà sản xuất sẽ thực sự có lợi cho môi trường.

3, Hiệu quả quy mô của sản phẩm: Tất cả các công ty được chứng nhận phải có năng lực sản xuất mạnh mẽ và quy mô sản xuất lớn hơn để đảm bảo sự ổn định liên tục của sản phẩm được chứng nhận và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

4, Nhãn thông hành quốc tế khác: Để đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể được sử dụng trực tiếp để tham khảo chương trình chứng nhận nhãn hàng hoá môi trường để tránh trùng lặp công việc và nâng cao hiệu quả chứng nhận sản phẩm.

5, Nhãn hiệu môi trường sản phẩm rõ ràng tiêu chuẩn: Loại nhãn môi trường phải được tuân theo các yêu cầu kỹ thuật sản phẩm, là một cơ sở kỹ thuật cho chứng nhận sản phẩm. Các yêu cầu kỹ thuật về nhãn hàng hoá môi trường đã tăng lên mức cao của các tiêu chuẩn môi trường quốc gia, và  thể hiện rõ nét hơn thẩm quyền của nó.

II. Ưu điểm:

Việc thực hiện chứng nhận môi trường chủ yếu là kiểm soát hành vi môi trường của sản phẩm từ thiết kế, sản xuất, sử dụng đến khi thải bỏ, và thậm chí là tái chế. Nó được thiết kế bởi các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức tư nhân dựa trên tiêu chuẩn sản phẩm môi trường (còn được gọi là yêu cầu kỹ thuật) và các quy định có liên quan của việc thực hiện môi trường của sản phẩm, quy trình sản xuất để xác nhận và thông báo cho khách hàng thông qua các dấu hiệu đồ họa mà các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trên môi trường sinh thái thuận lợi hơn.

Mục tiêu cuối cùng của việc phát hành dán nhãn môi trường là bảo vệ môi trường, nó có thể đạt được thông qua hai bước cụ thể:

Thứ nhất: Việc đưa thông tin đến người tiêu dùng thông qua việc ghi nhãn môi trường, nói với người tiêu dùng những sản phẩm có lợi cho môi trường, và hướng dẫn người tiêu dùng mua và sử dụng các sản phẩm này.

Thứ hai: Thông qua sự lựa chọn của người tiêu dùng và cạnh tranh thị trường, hướng dẫn các doanh nghiệp điều chỉnh có hiệu quả hỗn hợp sản phẩm, sử dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, hành vi môi trường của doanh nghiệp phù hợp với luật và quy định, sản xuất các sản phẩm có lợi cho môi trường.

III. Hiệu quả:

Tổ chức thực hiện chứng nhận nhãn hiệu môi trường của Trung Quốc có thể đạt được hiệu quả mong muốn?

Sau khi tổ chức thành lập hệ thống quản lý môi trường, nó có thể điều phối các mối quan hệ giữa các phòng chức năng khác nhau thông qua việc quản lý các chương trình hoạt động, thiết lập các hồ sơ, ghi chép và các biện pháp khác để đạt được các mục tiêu sau:

① Thiết lập một chính sách môi trường tốt và nền tảng quản lý môi trường;

② Có lợi cho việc xác định và kiểm soát các yếu tố môi trường chính và các tác động;

③ Có lợi cho việc xác định các luật và quy định, yêu cầu về môi trường liên quan đến độ chênh lệch so với tình hình hiện tại ;

④ Giảm thiểu tác động môi trường do tai nạn ô nhiễm hoặc vi phạm pháp luật và các quy định;

⑤ Thiết lập các tổ chức ngăn ngừa ô nhiễm ưu tiên trong tổ chức và làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu phòng ngừa ô nhiễm;

⑥ Khả năng giám sát môi trường và đánh giá hiệu quả của hệ thống có thể được cải thiện, bao gồm việc thúc đẩy cải tiến và điều chỉnh hệ thống để đáp ứng yêu cầu của các hoàn cảnh mới và thay đổi;

⑦ Nhiều cơ hội kinh doanh và môi trường quan trọng được tạo ra bằng cách cải thiện môi trường.

Tóm lại, hệ thống quản lý môi trường sẽ giúp các tổ chức giải quyết các vấn đề về môi trường một cách có hệ thống và kết hợp bảo vệ môi trường với các hoạt động kinh doanh như là một phần của hoạt động hàng ngày và chiến lược kinh doanh.

B. Quá trình chứng nhận

Quá trình chứng nhận nhãn hiệu môi trường Trung Quốc (chứng nhận mười vòng) và ISO9001 v.v  hệ thống quản lý khác tương tự, chứng nhận cũng được chia thành các chứng nhận ban đầu, giám sát hàng năm, kiểm định và đánh giá lại, cụ thể như sau:

I. Chứng nhận lần đầu:

1, Doanh nghiệp sẽ điền vào mẫu “Giấy chứng nhận Nhãn sản phẩm Môi trường” cùng với các yêu cầu chứng nhận của các tài liệu liên quan đã báo cáo cho chúng tôi. Sau khi chúng tôi nhận được vật liệu ứng dụng cấp giấy chứng nhận, sẽ nộp một bài đánh giá sơ bộ, đáp ứng yêu cầu ban hành “Thông báo chấp nhận” (có nghĩa là nếu các tài liệu nộp không đầy đủ, không thể đạt được tiêu chuẩn, càng không thể nói đến việc ký hợp đồng).

Chứng nhận ISO 14001:2015

Điểm này xin áp dụng cho chứng nhận của doanh nghiệp và các cơ quan tư vấn chứng nhận mười vòng quan tâm đủ đến các nhân viên, để không ảnh hưởng đến tiến độ), đơn xin giấy chứng nhận của doanh nghiệp theo “thông báo chấp nhận” để ký một hợp đồng với chúng tôi.

2, Sau khi chúng tôi nhận được toàn bộ phí cấp giấy chứng nhận, cử đội ngũ thanh tra tại chỗ thông báo cho doanh nghiệp và đưa ra các thành viên của đội kiểm tra và kế hoạch kiểm tra chính thức báo với doanh nghiệp chứng nhận trước một tuần.

3, Kiểm tra tại chỗ dựa theo yêu cầu biện pháp bảo vệ hiệu dẫn môi trường sản xuất và tương ứng với yêu cầu kỹ thuật chứng nhận sản phẩm ghi nhãn môi trường, đối với các sản phẩm cần tiến hành kiểm nghiệm, do tổ kiểm tra chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm yêu cầu tiến hành chứng nhận lấy mẫu sản phẩm và thư mẫu, đưa ra chỉ định về cơ cấu chứng nhận.

4, Đoàn kiểm tra dựa trên tài liệu xin chứng nhận của doanh nghiệp, kiểm tra tại chỗ, báo cáo kiểm tra hành vi môi trường sản phẩm báo cáo viết báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình duyệt của ủy ban kỹ thuật.

5, Trung tâm chứng nhận nhận được nhận xét của ủy ban kỹ thuật, tóm tắt ý kiến ​​đánh giá, báo cáo cho sự chấp thuận của Tổng Giám đốc trung tâm chứng nhận.

6, Trung tâm chứng nhận để chứng nhận của các doanh nghiệp đủ điều kiện đã cấp nhãn hiệu chứng nhận môi trường, tổ chức thông báo và công khai.

7, Các doanh nghiệp sau khi chứng nhận nếu yêu cầu dán nhãn, bạn có thể yêu cầu trung tâm chứng nhận, đối với các yêu cầu in đặc biệt, trung tâm chứng nhận nên áp dụng và ghi lại.

8, Giám sát hàng năm và kiểm tra mỗi năm một lần.

II, Giám sát hàng năm và kiểm tra

1, Trung tâm chứng nhận theo việc cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm, ban hành một thông báo kiểm tra hàng năm cho doanh nghiệp trước. Các doanh nghiệp theo hợp đồng để thanh toán lệ phí giám sát và quản lý hàng năm, trung tâm chứng nhận bao gồm đoàn thanh tra cho doanh nghiệp kiểm tra tại chỗ.

2, Kiểm tra tại chỗ.

3, Đoàn kiểm tra dựa trên tài liệu của công ty, báo cáo kiểm tra, báo cáo thử nghiệm sản phẩm viết một báo cáo đánh giá toàn diện để sự chấp thuận của Tổng giám đốc trung tâm chứng nhận.

4, Giám sát hàng năm và kiểm tra mỗi năm một lần.

III, Chứng nhận đánh giá lại

Các doanh nghiệp có chứng nhận đã hết hạn trong 3 năm, các doanh nghiệp này nên điền lại “Mẫu đơn đăng ký nhãn sản phẩm môi trường” và với các tài liệu có liên quan đến trung tâm chứng nhận. Các chương trình chứng nhận khác với chứng nhận đầu tiên.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon