Quy trình Đánh giá SLCP

Quy trình Đánh giá SLCP

Bước 1: Tự đánh giá

Một cơ sở sử dụng Công cụ thu thập dữ liệu để hoàn thành bản tự đánh giá dữ liệu xã hội và lao động của họ.

Bước 2: Xác minh

Kiểm toán viên xã hội có kinh nghiệm đã được phê duyệt để thực hiện xác minh SLCP đến thăm cơ sở để kiểm tra xem các câu trả lời mà cơ sở đã cung cấp trong bản tự đánh giá của họ có chính xác hay không và ghi lại các câu trả lời mới nếu có bất kỳ mục nhập nào của cơ sở không chính xác hoặc không đầy đủ.

Bước 3: Chia sẻ dữ liệu

SLCP cho phép các cơ sở chia sẻ dữ liệu được xác minh cuối cùng của họ với các bên liên quan mà họ lựa chọn thông qua một hệ sinh thái chia sẻ dữ liệu duy nhất liên kết các nền tảng khác nhau với nhau.

SLCP không chấm điểm dữ liệu

Chuyên gia Xác minh không đưa ra đánh giá về dữ liệu – họ không kết luận liệu dữ liệu đó tốt hay xấu, hoặc nếu cơ sở đạt hay không đạt. CAF dẫn đến một tập dữ liệu được xác minh chất lượng cao không có đánh giá hoặc tính điểm giá trị.

Tôi sử dụng CAF như thế nào?

CAF có sẵn trên mạng lưới các nền tảng được gọi là Máy chủ được công nhận, tất cả được liên kết với nhau bằng Cổng SLCP. Máy chủ được công nhận có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung như chấm điểm và phân tích dữ liệu. Các cơ sở có toàn quyền kiểm soát cách họ chia sẻ dữ liệu đã xác minh SLCP của mình thông qua Cổng và Máy chủ được công nhận.

SLCP đảm bảo chất lượng của dữ liệu đã xác minh như thế nào?

Dữ liệu xác thực và đáng tin cậy là ưu tiên hàng đầu của SLCP. Ngoài phương pháp xác minh mạnh mẽ của mình, chúng tôi hợp tác với Tổ chức giám sát xác minh (VOO) để giám sát chất lượng xác minh và tính toàn vẹn của dữ liệu. VOO đánh giá các ứng dụng từ các Tổ chức Xác minh và Chuyên gia Xác minh để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt của SLCP. Họ cũng tiến hành một loạt các hoạt động Đảm bảo Chất lượng bao gồm đánh giá máy tính để bàn, xác minh truy cập, trùng lặp và ẩn. Chúng tôi liên tục cải tiến chương trình dựa trên kết quả của các hoạt động QA và chúng tôi chia sẻ công khai bản tóm tắt các phát hiện của VOO để thúc đẩy tính minh bạch.

Làm thế nào để xác minh làm việc?

Mọi đánh giá SLCP đều trải qua một quy trình xác minh, quy trình này luôn bao gồm một chuyến thăm tại chỗ. Việc xác minh được thực hiện bởi các kiểm toán viên xã hội có kinh nghiệm đã được SLCP phê duyệt là Người xác minh. Người xác minh phải làm việc cho Tổ chức Xác minh SLCP được phê duyệt. Người Xác minh và Tổ chức Xác minh phải đáp ứng một bộ tiêu chí nghiêm ngặt về tính đủ điều kiện và vượt qua quy trình đăng ký và bài kiểm tra.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon