QC 080000 – Thuật ngữ và định nghĩa

Để giúp quý vị tìm hiểu về QC 080000 – chúng tôi xin giới thiệu các thuật ngữ và định nghĩa như sau:

HSPM: Quá trình quản lý chất nguy hiểm

HS: Chất nguy hiểm đề cập đến bất kỳ chất nào được quy định bởi pháp luật hiện hành hoặc các yêu cầu của khách hàng nhằm cấm, hạn chế, giảm việc sử dụng hoặc thông báo sự tồn tại của nó, vốn dĩ sẽ gây hại cho sức khỏe con người hoặc sự an toàn của môi trường

HSF: Không chứa các chất độc hại đề cập đến việc giảm hoặc loại bỏ bất kỳ HS nào

hazardous characteristics of a product: đặc điểm nguy hiểm của một sản phẩm: một hoặc nhiều đặc tính chất lượng của sản phẩm, đặc trưng cho HS và hàm lượng của chúng trong sản phẩm

Khía cạnh HSF: yếu tố của các hoạt động hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đặc tính HSF của các sản phẩm cuối cùng của tổ chức

Tiêu chuẩn QMS tương đương đầy đủ: tiêu chuẩn bao gồm tất cả các yêu cầu của ISO 9001. Tương đương được chấp nhận bao gồm IATF 16949, AS9100, Tiêu chuẩn Công nghiệp Đường sắt Quốc tế (IRIS) và TL 9000

Quản lý HSF: các hoạt động phối hợp để chỉ đạo và kiểm soát một tổ chức liên quan đến các quá trình của HSF, bao gồm việc thiết lập các chính sách và mục tiêu của HSF, và các quá trình của HSF để đạt được các mục tiêu này thông qua lập kế hoạch HSF, thực hiện HSF và cải tiến HSF

Yêu cầu HSF: nhu cầu hoặc kỳ vọng được nêu rõ ràng hoặc quy định trong các yêu cầu của khách hàng và quy định hiện hành liên quan đến các quá trình HS và đầu ra của chúng

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu của HSF có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở giới hạn HS, ghi nhãn / đánh dấu, thông tin dạng văn bản, tuyên bố về sự phù hợp, chất lượng vật liệu mới, thử nghiệm, truyền thông thông tin trong chuỗi cung ứng, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền, báo cáo về các thay đổi, hệ thống quản lý, đánh giá, v.v.

(Các) quá trình HSF: (các) quá trình để đạt được HSF

Tham khảo 3.4.1 của ISO 9000: 2015 để biết định nghĩa về (các) quá trình

Hiệu suất HSF: kết quả đo lường được, định lượng hoặc định tính đối với các quá trình HSF

Sự phù hợp HSF của sản phẩm: đáp ứng các yêu cầu HSF đối với sản phẩm

HSF không phù hợp: không đáp ứng một yêu cầu HSF

Sản phẩm không phù hợp HSF: sản phẩm mà có một hoặc nhiều sự không phù hợp HSF

Rủi ro HS: rủi ro liên quan đến HSPM

Tham khảo 3.7.9 của ISO 9000: 2015 để biết định nghĩa về rủi ro

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon