DANH SÁCH CÂU HỎI VỀ KHÓA ĐÀO TẠO ISO 9001:2015

Câu 1: Mục tiêu của khóa đào tạo ISO 9001:2015

 • Xác định các yêu cầu và lợi ích chính của ISO 9001:2015
 • Quản lý chất lượng và thúc đẩy cải tiến liên tục
 • Thực hiện các bước để đảm bảo rằng chất lượng là trọng tâm của tổ chức bạn
 • Thu hút và giữ chân khách hàng bằng cách đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiện tại và tương lai của họ
 • Nắm bắt việc áp dụng tư duy dựa trên rủi ro, lãnh đạo và quản lý quy tình
 • Xây dựng lòng tin của các bên liên quan bằng các quản lý các quy trình phù hợp với các yêu cầu mới nhất

Câu 2: Ai nên tham gia khóa đào tạo ISO 9001?

 • Giám đốc điều hành/quản lý chất lương
 • Đại diện lãnh đạo/quản lý hàng đầu
 • Tư vấn QMS
 • Những người muốn hiểu ISO 9001 và ứng dụng cua rnó
 • Bất kỳ ai tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì, giám sát haowjc đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
 • Những người được thông báo về các yêu cầu pháp lý và tuân thủ ISO 9001
 • Những người bắt đầu sự nghiệp của họ trong quản lý chất lượng

Câu 3: Nội dung của khóa đào tạo ISO 9001?

Chia làm 7 phần:

Phần 1: Giới thiệu Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Phần 2: Giới thiệu ISO 9001:2015, những thay đổi so với ISO 9001:2008

Phần 3: Các thuật ngữ và định nghĩa

Phần 4: Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Phần 5: Trình bày các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Phần 6: Hướng dẫn tiến hành áp dụng ISO 9001:2015 tại doanh nghiệp

Phần 7: Thi cuối khóa

Câu 4: Lợi ích khóa đào tạo ISO 9001 đem lại cho bạn là gì?

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Tìm hiểu tầm quan trọng và lợi ích của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
 • Hiểu các yêu cầu, thuật ngữ và định nghĩa chính của ISO 9001:2015 và cấu trúc của nó, kết hợp với khuôn khổ chung Phụ lục SL cho các tiêu chuẩn hehje thống quản lý
 • Nắm bắt các khái niệm chính như tư duy dựa trên rủi ro, các tiếp cận quy tình và chu tình Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động
 • Được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo ISO 9001
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon