Giới thiệu về hệ thống quản lý tích hợp công nghiệp hóa và công nghiệp hóa

 Giới thiệu về hệ thống quản lý tích hợp công nghiệp hóa và công nghiệp hóa

Công nghiệp hóa là gì? Tác động của quá trình công nghiệp hóa

Hội nhập của công nghiệp hóa và công nghệ thông tin được gọi là sự hội nhập hai hóa. Công nghiệp hoá và thông tin hóa là hai giai đoạn của sự phát triển lịch sử. Các nước phát triển thực hiện công nghiệp hoá trước,   sau đó mới thực hiện thông tin hóa. Sau khi đất nước thành lập, chúng tôi đề xuất nên phát triển công nghiệp hóa và bắt kịp với các nước phát triển. Sau khi cải cách và phát triển, các nước phát triển đang phải đối mặt với thực hiện tình hình mới của công nghệ thông tin, nước ta tiếp tục thực hiện công nghiệp hóa trước, thông tin hóa sau hay là thực hiện công nghiệp hóa đồng thời thực hiện thông tin hóa, đây là vấn đề chiến lược quyết định quan trọng.

Hệ thống quản lý hội nhập hai hóa đề xuất dựa trên cơ sở gông việc và kinh nghiệm thực tiễn, ngành công nghiệp thông tin hóa nước ta trong quá trình phát triển đã tích lũy được các ứng dụng kỹ thuật và kinh nghiệm sáng tạo quản lý, dựa theo GB / T 23.020 “Quy phạm đánh giá hội nhập các doanh nghiệp thông tin hóa và công nghiệp hóa “, trong hơn một vạn doanh nghiệp để thực hiện hội nhập hai hóa đề ra các phương pháp và pháp luật, tại quá trình thúc đẩy chất lượng, môi trường, dịch vụ công nghệ thông tin, an ninh thông tin, năng lượng, sức khỏe nghề nghiệp và các hệ thống quản lý an toàn trong việc hình thành công việc cơ sở và hoàn cảnh ứng dụng.

Nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay - LyTuong.net

Hệ thống quản lý hội nhập hai hóa đưa ra chín nguyên tắc quản lý, bao gồm:

  1. Tập trung vào lợi thế cạnh tranh bền vững
  2. Tính nhất quán chiến lược
  3. Vai trò trung tâm của lãnh đạo
  4. Toàn nhân viên tham gia đầy đủ, đánh giá đầy đủ
  5. Quản lý Quy trình
  6. Tối ưu hóa toàn cầu
  7. Từng bước, kiên trì
  8. Đổi mới quản lý
  9. Mở rộng hợp tác.

Hệ thống quản lý hội nhập hai hóa bao gồm dữ liệu, công nghệ, quy trình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của bốn yếu tố liên quan, bao gồm trách nhiệm quản lý liên quan đến nhau, bảo vệ cơ sở hạ tầng, thực hiện và quản lý thẩm định và nâng cao bốn công việc hỗ trợ lẫn nhau của quản lý vùng.

Hàng loạt các tiêu chuẩn quản lý hội nhập, bao gồm yêu cầu, cơ bản và thuật ngữ, hướng dẫn thực hiện, đặc điểm kỹ thuật đánh giá, hướng dẫn kiểm định. Để ứng dụng tiêu chuẩn hướng dẫn tiến thêm một bước, sự phát triển của ngành công nghiệp dựa trên chi tiết thực hiện ngành công nghiệp đặc sắc và yêu cầu, được đưa ra cho trường hợp ứng dụng doanh nghiệp điển hình.

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon