CHỨNG NHẬN SEI

CHỨNG NHẬN SEI

Chứng nhận Safety Equipment Institute (SEI):

Hiệp hội Thiết bị An toàn Hoa Kỳ (SEI) là một tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận thực hiện chương trình chứng nhận đối tác phi chính phủ và được thành lập năm 1981 để thử nghiệm và chứng minh các sản phẩm thiết bị an toàn.

Mục đích của Chương trình chứng nhận SEI là hỗ trợ các cơ quan chính phủ và người sử dụng thiết bị an toàn và các nhà sản xuất trong việc đưa các thiết bị cùng nhau đạt được mục tiêu chung của họ: bảo vệ những người sử dụng thiết bị an toàn để làm việc hoặc những người rời khỏi vị trí làm việc, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn và điều kiện kỹ thuật trước mắt.

Dự án chứng nhận SEI bao gồm kiểm tra sản phẩm và kiểm tra chất lượng. Khi các điều kiện sau được đáp ứng, SEI sẽ công nhận loại sản phẩm của nhà sản xuất và cấp nhãn chứng nhận SEI:

  • Kiểm tra phòng thí nghiệm đã chứng thực hình thức sản phẩm thông qua thử nghiệm hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm; (2) Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm đã chứng thực nhà sản xuất tuân thủ các yêu cầu về chất lượng sản phẩm của SEI.

Để duy trì chứng nhận, cần phải lặp lại việc kiểm tra tuân thủ và kiểm tra chất lượng theo các khoảng thời gian đều đặn.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon