Danh mục tài liệu theo yêu cầu của ISO 9001:2015

ORIGO xin giới thiệu đến quý vị bảng danh mục tài liệu cần biên soạn theo yêu cầu của ISO 9001:2015 để tham khảo. Các tài liệu sẽ được bổ xung / sửa đổi theo thực tế của từng dự án.

Stt

Tên tài liệu

Trạng thái sẵn sàng (Y/N)

1. Chính sách chất lượng
2. Mục tiêu chất lượng
3. Sổ tay chất lượng
4. Các kế hoạch chất lượng (hoạch định việc tạo sản phẩm)
5. Sơ đồ tổ chức
6. Trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh (trong hệ thống QMS)
Các thủ tục / quy trình ISO 9001: 2015
7. Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu
8. Quy trình kiểm soát hồ sơ
9. Quy trình tuyển dụng
10. Quy trình đào tạo
11. Quy trình xem xét hợp đồng
12. Quy trình mua hàng (nguyên vật liệu)
13. Quy trình kiểm soát sản xuất
14. Quy trình kiểm soát cung cấp dịch vụ
15. Quy trình kiểm soát phương tiện theo dõi, kiểm tra, & đo lường
16. Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng
17. Quy trình đánh giá nội bộ
18. Quy trình kiểm tra bán thành phẩm, thành phẩm
19. Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
20. Quy trình thống kê (phân tích dữ liệu)
21. Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa
22. Quy trình nhận diện rủi ro và cơ hội
23. Quy trình quản lý sự thay đổi
24. Quy trình quản lý tri thức của tổ chức
25. Quy trình cải tiến
Các hướng dẫn công việc ISO 9001: 2015
26. Hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị
27. Hướng dẫn bảo trì máy móc thiết bị
28. Hướng dẫn kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào
29. Hướng dẫn xuất nhập kho
Hệ thống biểu mẫu
30. Kiểm soát tài liệu và hồ sơ
31. Trách nhiệm lãnh đạo
32. Quản lý nguồn lực
33. Xác định các yêu cầu sản phẩm
34. Mua hàng
35. Sản xuất và cung cấp dịch vụ
36. Sự thoả mãn khách hàng
37. Đánh giá nội bộ
38. Kiểm soát thiết bị đo
39. Phân tích dữ liệu
40. Sản phẩm không phù hợp
41. Hành động khắc phục – phòng ngừa
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon