Vài điều về ISO 22000:2018

Hiện tại, ISO 22000:2018 vẫn đang trong giai đoạn FDIS (dự thảo tiêu chuẩn quốc tế cuối cùng) và phiên bản cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào tháng 6 năm 2018. Bài viết này dựa trên FDIS và chúng tôi không nghĩ rằng phiên bản cuối cùng được công bố sẽ không thực hiện một điều chỉnh đáng kể cho dự thảo cuối cùng.

ISO 22000:2008 là một tiêu chuẩn quốc tế. Bởi vì nó sử dụng cùng một cấu trúc nâng cao (HLS) như các tiêu chuẩn ISO được sử dụng rộng rãi khác như ISO 9001 và ISO 14001, việc tích hợp với các hệ thống quản lý khác dễ dàng hơn.

Nếu bạn đã sử dụng ISO 22000:2005, bạn sẽ thấy rằng hầu hết các yêu cầu tiếp tục trong ISO 22000:2018. Vẫn còn rất nhiều thay đổi đối với ISO 22000:2005, vì vậy bạn phải chuẩn bị để đạt được sự chuyển đổi và tuân thủ ISO 22000:2018.

 

CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM

Hiện tại, ISO 22000:2018 vẫn đang trong giai đoạn FDIS (dự thảo tiêu chuẩn quốc tế cuối cùng) và phiên bản cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào tháng 6 năm 2018. Bài viết này dựa trên FDIS và chúng tôi không nghĩ rằng phiên bản cuối cùng được công bố sẽ không thực hiện một điều chỉnh đáng kể cho dự thảo cuối cùng.

ISO 22000:2008 là một tiêu chuẩn quốc tế. Bởi vì nó sử dụng cùng một cấu trúc nâng cao (HLS) như các tiêu chuẩn ISO được sử dụng rộng rãi khác như ISO 9001 và ISO 14001, việc tích hợp với các hệ thống quản lý khác dễ dàng hơn.

Nếu bạn đã sử dụng ISO 22000:2005, bạn sẽ thấy rằng hầu hết các yêu cầu tiếp tục trong ISO 22000:2018. Vẫn còn rất nhiều thay đổi đối với ISO 22000:2005, vì vậy bạn phải chuẩn bị để đạt được sự chuyển đổi và tuân thủ ISO 22000:2018.

2) Những thay đổi khác đối với ISO 22000 và quản lý an toàn thực phẩm

Vòng lặp PDCA: Tiêu chuẩn xác định lập kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – xử lý (PDCA) chu kỳ, sử dụng hai bộ song song của vòng lặp độc lập: một bao gồm hệ thống quản lý, bộ khác bao gồm các nguyên tắc HACCP.

Phạm vi hiện tại đặc biệt bao gồm thực phẩm động vật: thực phẩm động vật, không được sử dụng để sản xuất thực phẩm để tiêu thụ của con người. Thức ăn chỉ được sử dụng để nuôi động vật cung cấp thức ăn.

Một số định nghĩa thay đổi đáng kể: “chấn thương” được thay thế bằng “tác động sức khỏe tiêu cực” để đảm bảo tính nhất quán với định nghĩa về mối nguy hiểm an toàn thực phẩm. Thuật ngữ “bảo vệ” nhấn mạnh mối quan hệ giữa người tiêu dùng và các sản phẩm thực phẩm dựa trên an toàn thực phẩm.

Chứng nhận ISO 22000

Truyền thông chính sách an toàn thực phẩm – Chương 5.2.2: Các yêu cầu rõ ràng về quản lý đã được đưa ra để tạo điều kiện cho nhân viên hiểu chính sách an toàn thực phẩm.

Mục tiêu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm: Chương 6.2.1 tiếp tục đặt ra các mục tiêu thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm các mục như “đáp ứng yêu cầu của khách hàng”, “giám sát” và “được xác minh”.

Kiểm soát các quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bên ngoài – Chương 7.1.6: Các điều khoản này mô tả các yêu cầu kiểm soát của nhà cung cấp sản phẩm, quy trình và dịch vụ (bao gồm cả quy trình gia công phần mềm) để đảm bảo giao tiếp đầy đủ về các yêu cầu liên quan để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon