Điều kiện áp dụng ISO 9001

Lãnh đạo doanh nghiệp:

– Cam kết của lãnh đạo đối với việc thực hiện chính sách chất lượng và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng là điều kiện tiên quyết đối với sự thành công trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý ISO 9001.

Yếu tố con người:       

– Sự tham gia tích cực và hiểu biết của mọi thành viên trong công ty đối với ISO 9001 và việc áp dụng giữ vai trò quyết định.

Công nghệ thiết bị: 

– Trình độ thiết bị công nghệ không đóng vai trò quan trọng trong việc áp dụng ISO 9001 vì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 có thể áp dụng cho mọi doanh nghiệp không kể loại hình kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và trình độ thiết bị công nghệ. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp mà trình độ công nghệ thiết bị hiện đại hơn thì việc áp dụng ISO 9001 sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và đơn giản hơn.

Qui mô của doanh nghiệp:

– Qui mô doanh nghiệp càng lớn thì khối lượng công việc phải thực hiện trong quá trình áp dụng càng nhiều.

Chuyên gia tư vấn có khả năng và kinh nghiệm: 

– Đây không phải là một điều kiện bắt buộc nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng đối với mức độ thành công trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại các tổ chức, công ty. Các chuyên gia tư vấn giúp công ty xây dựng hệ thống quản l‎ý chất lượng một cách nhanh chóng, sát với thực tế sản xuất kinh doanh, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và từ đó giúp Doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý một cách hiệu quả.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon