Kiểm nghiệm sản phẩm bánh gạo

Căn cứ pháp lý:
• QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
• Quyết định 46/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm
• QCVN 8-3: 2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm
• Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
Các chỉ tiêu kiểm nghiệm Bánh gạo bao gồm:
* Chỉ tiêu cảm quan
* Chỉ tiêu hóa lý
• Chỉ tiêu vi sinh
• Chỉ tiêu độc tố vi nấm
* Chỉ tiêu kim loại nặng
Tuy nhiên, tùy vào mục đích sử dụng của sản phẩm chuyên viên của AZF sẽ xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp, nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
Quy trình thực hiện kiểm nghiệm Bánh gạo tại ODI MORGAN như sau:
Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp với sản phẩm và quy chuẩn kỹ thuật hiện hành
Nhận mẫu và tiến hành kiểm nghiệm
* Tính kết quả (xuất bảng nutrition facts nếu khách hàng có yêu cầu)
: Xuất kết quả kiểm nghiệm gốc và bàn giao cho Qúy khách hàng
Thời gian kiểm nghiệm: 05 ngày làm việc
Qúy khách hàng chỉ cần liên hệ ngay cho ODI MORGAN, ODI MORGAN sẽ nhận mẫu và xây dựng chỉ tiêu, gửi mẫu kiểm nghiệm cho Qúy khách hàng.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon