Tự đánh giá trước AUDIT chứng nhận WRAP

Tự đánh giá trước AUDIT chứng nhận WRAP
Biểu mẫu Tự đánh giá trước Audit (Pre-Audit Self-Assessment – PASA) có thể được tải từ website của WRAP. PASA có sẵn bằng bốn ngôn ngữ: tiếng Bengali, tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Trước khi điền PASA, các cơ sở phải đảm bảo rằng họ:
• Hiểu được các nguyên tắc: Tham khảo bài viết 12 NGUYÊN TẮC CẦN TUÂN THỦ CỦA WRAP
Xây dựng các trách nhiệm: Xác định (các) cá nhân chịu trách nhiệm hoàn thành PASA, bao gồm cả lãnh đạo và nhân viên. Ban Lãnh đạo nên chuẩn bị trước các tài liệu cần thiết và giải thích các trách nhiệm và mong đợi của Chương trình Chứng nhận WRAP cho các nhân viên của cơ sở
Tiếp theo, cơ sở phải cập nhật bảng Pre-Audit Self-Assessment, tải lên và gửi PASA trước khi đánh giá ban đầu được thực hiện.
• Nếu tài liệu không được tải lên trong quá trình đăng ký ban đầu, hãy nhấp vào tên công ty từ trang ‘My Dashboard’
• Bên dưới tab ‘Applications’, có một cột có tiêu đề Self-Assessment?
Nếu tài liệu không được tải lên thành công, trường này sẽ hiển thị Nơ
• Nhấp vào ‘Nơ và màn hình tải lên sẽ xuất hiện
Sau khi file được chọn, hãy nhấp vào ‘Submit Document’
• PASA với thông tin không đầy đủ sẽ không được (các) đánh giá viên chấp nhận, điều này có thể làm chậm trễ cuộc đánh giá
Hệ thống quản lý nội bộ/ Internal Management System
WRAP thúc đẩy cách tiếp cận hệ thống quản lý để đạt được sự tuân thủ 12 Nguyên tắc WRAP. WRAP khuyến khích tích hợp các Nguyên tắc WRAP vào hệ thống quản lý hiện có của cơ sở. Cách tiếp cận của WRAP yêu cầu lãnh đạo cao nhất tại các cơ sở phải Thông qua các Nguyên tắc WRAP bằng văn bản
• Chỉ định các nhân viên cần thiết và có năng lực để đảm bảo các yêu cầu của các nguyên tắc được thực hiện trong toàn bộ cơ sở
Thực hiện các hệ thống đánh giá rủi ro nội bộ để xem xét các quy trình của cơ sở theo thời gian
• Thực hiện đánh giá nội bộ ít nhất mỗi năm một lần; an toàn và sức khỏe có thể yêu cầu kiểm tra thường xuyên hơn tùy thuộc vào những gì đang được kiểm tra (ví dụ: bình chữa cháy nên được kiểm tra ít nhất hàng tháng, trong khi các lối đi nên được kiểm tra việc tắc nghẽn liên tục hàng ngày)
Giải thích các Nguyên tắc WRAP cho nhân viên như được viết trong số tay chính sách của cơ sở nêu bật cách các bộ phận khác nhau của hệ thống quản lý nội bộ của cơ sở đáp ứng các Nguyên tắc WRAP
Hệ thống quản lý nội bộ của cơ sở phải được thiết kế để cung cấp các thông tin sau cho việc xem xét của lãnh đạo:
Các hành động và bằng chứng liên quan đến từng Nguyên tắc WRAP và từng câu hỏi trong biểu mẫu PASA
• Sổ tay hướng dẫn, bản tin và các quy trình chính xác bằng văn bản liên quan đến thực hành lao động, điều kiện cơ sở vật chất, môi trường và tuân thủ hải quan được đề cập trong Nguyên tắc WRAP
Các quy trình nội bộ để giám sát các hoạt động liên quan đến Nguyên tắc WRAP, bao gồm cả kết quả của việc giám sát nội bộ và các báo cáo hành động khắc phục
Để tuân thủ Nguyên tắc WRAP, các cơ sở phải thực hiện ba điều sau: (1) Thông qua; (2) Triển khai; (3) Giám sát
(1) Thông qua Adopt
Ví dụ về những điều cần xem xét:
• Cơ sở đã áp dụng các thực hành phù hợp với Nguyên tắc WRAP chưa?
• Các cá nhân tại cơ sở được giao trách nhiệm truyền đạt các thực hành phù hợp với Nguyên tắc WRAP chưa?
Ví dụ về Bằng chứng.
Các chính sách và thủ tục bằng văn bản, chẳng hạn như sổ tay chính sách vận hành
• Danh sách các cá nhân của cơ sở được chỉ định chịu trách nhiệm truyền đạt các thực hành phù hợp với Nguyên tắc WRAP
• Chương trình và tài liệu để đào tạo các cá nhân có liên quan trong cơ sở về các thực hành liên quan đến Các Nguyên tắc WRAP, khi thích hợp
(2) Triển khai
Ví dụ về những điều cần xem xét
Các thực hành liên quan đến Các Nguyên tắc WRAP có được tuân thủ một cách nhất quán không?
• Đã đủ thời gian trôi qua (thường là tối thiểu 45 ngày) kể từ khi áp dụng các phương pháp để cho thấy việc sử dụng nhất quán chưa?
• Việc thực hành có được truyền đạt bởi cá nhân có liên quan và được các công nhân của cơ sở liên quan hiểu không?
Ví dụ về Bằng chứng.
• Truyền đạt hiệu quả việc thực hành cho người lao động
Cơ sở tuân theo một thực hành nhất quán
(3) Giám sát
Ví dụ về những điều cần xem xét:
Cơ sở của bạn có thẩm tra tính hiệu quả của các hoạt động của cơ sở thường xuyên không?
• Khi có sự không tuân thủ có được xác định, có thực hiện phân tích và điều tra không?
• Cơ sở có khắc phục những điểm không tuân thủ và lập hồ sơ khắc phục trên cơ sở liên tục không?
Ví dụ về Bằng chứng.
Cơ sở thường xuyên xem xét thực hành của họ liên quan đến các Nguyên tắc WRAP
Tài liệu được Lãnh đạo cơ sở lưu giữ, khi thích hợp
• Cơ sở cung cấp cho người lao động một cơ chế bí mật để thông báo các hành vi vi phạm thực hành với ban Lãnh đạo (chẳng hạn như chênh lệch về bảng lương, lạm dụng tinh thần hoặc thể chất, các hoạt động trung chuyển bất hợp pháp); quản lý điều tra vi phạm, giải quyết vấn đề và lập hồ sơ giải quyết
• Ban Lãnh đạo cơ sở khắc phục những điểm không tuân thủ và lập hồ sơ khắc phục một cách liên tục
• Ban Lãnh đạo cơ sở áp dụng hình thức kỷ luật đối với Ban Lãnh đạo và người lao động chịu trách nhiệm về các vi phạm thực hành, khi thích hợp

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon