Ưu và nhược điểm của chương trình kiểm toán

Ưu và nhược điểm của chương trình kiểm toán

Chương trình kiểm toán (tiếng Anh: Audit Program) được soạn thảo cụ thể cho từng tài khoản, từng thông tin tài chính trên cơ sở kế hoạch kiểm toán tổng thể đã được duyệt.

Ưu điểm của chương trình kiểm toán

– Giúp cho việc đảm bảo tất cả các lĩnh vực quan trọng được xem xét trong khi tiến hành kiểm toán

– Giúp kiểm toán viên trong việc phân bổ công việc giữa các thành viên trong nhóm theo kỹ năng và năng lực của họ.

– Tăng cường trách nhiệm của các thành viên nhóm kiểm toán đối với công việc được thực hiện

– Giảm hiểu lầm giữa các thành viên trong nhóm về việc thực hiện công việc kiểm toán

– Giúp kiểm toán viên kiểm tra tình trạng và tiến độ của công việc kiểm toán, đảm bảo chi phí thực hiện kiểm toán không vượt quá ngân sách đề ra

– Cho phép kiểm toán viên lưu giữ hồ sơ thông tin hữu ích đặc biệt cho kiểm toán và tài liệu tham khảo trong tương lai

Nhược điểm của chương trình kiểm toán

– Cứng nhắc: Không có chương trình kiểm toán tiêu chuẩn nào có thể được áp dụng trong mọi doanh nghiệp trong thực thể. Các chương trình kiểm toán khác nhau phải được áp dụng cho các trường hợp khác nhau. Mỗi đơn vị được kiểm toán có vấn đề riêng của mình.

– Giảm sự chủ động của các kiểm toán viên: Chương trình kiểm toán làm giảm sự chủ động và các sáng kiến của các kiểm toán viên giỏi và có năng lực. Các kiểm toán viên không thể thay đổi kế hoạch kiểm toán và không thể đưa ra đề xuất cho kế hoạch đó.

– Công việc kiểm toán trở nên máy móc: Chương trình kiểm toán trở nên máy móc khi nó bỏ qua và không tính đến các khía cạnh khác như kiểm soát nội bộ.

 Bỏ sót các khía cạnh mới: Chương trình kiểm toán có thể bỏ sót các khía cạnh mới. Với sự thay đổi về thời gian và công nghệ, những vấn đề mới có thể phát sinh mà một chương trình kiểm toán có thể không xem xét kịp.

 

 

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon